تاج کالا تا 7 روز از تاریخ تحویل کالا به شما، عودت کالا را بر عهده دارد.  در صورتی که پس از این مدت کالای شما دچار نقص شود، در صورتی که تحت پوشش  گارانتی باشد، می توانید برای رفع عیب به شرکت گارانتی کننده مراجعه  نمائید.