بله . حداکثر تا 7 روز مشتریان عادی ‏، انصراف خود را براساس رویه های مرجوعی اطلاع دهید.