خیر. امکان اعلام تاریخ انقضاء مواد خوراکی و لوازم بهداشتی وجود ندارد.