در صورتی که در یکی از شهرهای اکسپرس باشید همکاران ما برای دریافت کالا به آدرس شما مراجعه میکنند.