نمونه کالاهای بزرگ و سنگین که این مرسوله توسط مامور ارسال تاج کالا، در صورت عدم امکان استفاده از آسانسور، تا طبقه ی سوم با هزینه‌ی ذکر شده تحویل شما می گردند. 


نمونه کالاهای فوق سنگین که این مرسوله توسط مامور ارسال تاج کالا، در صورت عدم امکان استفاده از آسانسور، تا طبقه ی سوم با هزینه‌ی ذکر شده تحویل شما می گردند.

نمونه کالا هایی که تحویل درب پارکینگ انجام می شود. (حمل در طبقات ندارند )