یکی از راههای سنجش کیفیت کالا و  خدمات فروشندگان توجه به نوع فروشنده (برگزیده -رسمی) ، نظر و درصد  رضایتمندی مشتریان از خرید کالاها میباشد.