در کنار مشخصات هر کالا فاصله زمانی ارسال کالا مشخص شده است ، فروشنده پس از سفارش گذاری شما کالا را برای تاج کالا ارسال و تاج کالا پس از آماده سازی کالا ، سفارش را به شما تحویل خواهد داد.