تعداد مرسوله ایجاد شده بدلیل نوع کالایی است که توسط شما سفارش داده شده است، در صورتی که کالاهای سفارش داده شده وزن و اندازه متفاوت و یا از گروه سوپرمارکتی باشند، سفارش شما با چند مرسوله ثبت و پردازش میشود.