خریدهای تعدادی پس از ثبت نهایی بررسی و در صورت امکان تایید خواهد شد.