خیر – برای نصب و راه اندازی هماهنگیهای لازم را با نمایندگیهای مجاز انجام دهید.