مالک آن مشتری جدید تاج کالا باشد و حساب کاربری دیگری نداشته باشد.

اولین خرید خود را ثبت نکرده باشد.