وجه پرداخت شده به 1 روش بازگردانده خواهد شد.

1.واریز به حساب بانکی