آدرس پستی:

استان مرکزی - شهر تفرش – خیابان بازار کد پستی:  3951663663

برای بازگرداندن کالا از پست پیشتاز پس کرایه اقدام کنید. در صورتی که برخی از شهرها پست پیشتاز بصورت پس کرایه را نمی پذیرند ، رسید پستی مهر شده به همراه کد سفارش به آدرس info@tajkala.com ایمیل کنید.