1.به قسمت ویرایش مشخصات مراجعه کنید.

2.درقسمت آدرس ، آدرس مورد نظر را وارد کنید.